top of page
  • תמונת הסופר/תרפי וייסמן

ביטוח מקצועי למורי דרך- שאלות ותשובות נפוצותלאור שאלות רבות שאנו מקבלים בנושא ביטוח מקצועי למורי דרך, הכנו לכם סיכום של השאלות הנשאלות ביותר והתשובות שחשוב לדעת.


1. מה ההבדל בין פוליסה על בסיס יום האירוע לפוליסה על בסיס הגשת התביעה? האם ניתן לעבור מסוג פוליסה אחת לשניה?

תשובה:

העיקרון החשוב בפוליסה על בסיס הגשת התביעה הוא שתביעות בגין פעילותכם יכוסו רק במידה והפוליסה תהיה בתוקף ביום הגשת התביעה, ובכפוף לקיום רצף ביטוחי.

כלומר, ללא ביטוח תקף – אין לכם כיסוי ביטוחי, גם אם מדובר במקרה שקרה בעבר בזמן שהיה לכם ביטוח.

ולכן לא ניתן לבטל את הפוליסה הזו, אלא צריך לשמור כל הזמן על הרצף הביטוחי, וברגע שמורה הדרך פורש מהתחום, עליו לקנות פוליסת RUN OFF שתגן עליו במשך 7 השנים הבאות, עד להתיישנות התביעה.

פוליסה על בסיס יום האירוע, למעשה מכסה אתכם במקרה של תביעה בגין מקרה ביטוח שאירע במהלך תקופת הביטוח, גם אם התביעה תוגש כמה שנים אחרי סיום הפוליסה.

כלומר, גם אם התביעה הוגשה לאחר שכבר החלטתם להפסיק את הביטוח שלכם, הביטוח שבו הייתם מבוטחים בעבר אמור לעזור לכם לכסות את הפיצויים שתהיו חייבים במידת הצורך, כי מה שקובע הוא יום קרות האירוע, שבו אכן הייתם מבוטחים.

ניתן להפסיק אותו בזמן הפסקת פעילות, מאחר ואין חובה לשמור על הרצף הביטוחי.

לכן, המסקנה היא שפוליסה על בסיס יום האירוע מתאימה יותר למורי הדרך, לאור התנודות בענף לאורך השנים (מגפות, מלחמות וכד').

מי שמבוטח בפוליסה על בסיס הגשת התביעה, יכול לעבור לפוליסה על בסיס יום האירוע (בעת חידוש הפוליסה או במעבר מסוכן לסוכן) אך ורק במידה ולא ידוע לו על אירוע כלשהו שקרה בעבר, שעלול להתפתח לכדי תביעה. במידה ואכן היה אירוע בעבר של פציעה של מטייל, אסור לעבור מפוליסה על בסיס הגשת התביעה לפוליסה על בסיס יום האירוע, כי אז תהיה פגיעה בתאריך הרטרואקטיבי והרצף הביטוחי, ולכן לא יהיה כיסוי לתביעות עתידיות, על אירוע שקרה בעבר.


2. האם יש כיסוי בפוליסה לפעילות אתגרית?

תשובה:

אין כיסוי בפוליסה לפעילות אתגרית מכל סוג שהוא. במידה והפעילות מתבצעת ע"י מפעיל חיצוני/ספק משנה, יש להחתים את ספק המשנה על טופס אישור קיום ביטוח עם סעיף אחריות צולבת, על מנת להגן על מורה הדרך מפני תביעות בפעילות זאת, באמצעות הפוליסה של ספק המשנה.

למעוניינים, אנו בונים טופס כזה עם כל הסעיפים המתבקשים מבחינה מקצועית וגובים על כך עלות חד פעמית. הטופס מתאים לעבודה מול כל ספקי המשנה שמורי הדרך עובדים מולם.


3. כיצד רפורמת ביטוחי הבריאות משפיעה על מורי הדרך?

תשובה:

הרפורמה בביטוחי הבריאות הפרטיים מורכבת משני מהלכים.

מהלך ראשון, שנכנס לתוקף באוקטובר 2023, קבע רובד בסיסי וראשון לביטוח בריאות פרטיים הנחשבים

ביטוחים למקרי קטסטרופה. רובד זה מורכב משלושה רכיבים:

  • ביטוח השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל

  • ביטוח תרופות מחוץ לסל הבריאות הממלכת

  • ביטוח ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל

כלומר, כל מורה דרך שירכוש ביטוח בריאות פרטי מחברת ביטוח מכניסתה של הרפורמה, יהיה חייב ראשית לרכוש את הרובד הבסיסי, אלא אם רובד זה כבר קיים ברשותו, על מנת לרכוש רבדים אחרים של ביטוח פרטי. למשל, ביטוח ניתוחים בישראל, שנחשב לרובד השני, פוליסות הרחבה שהן הרובד השלישי ותכניות לביטוח אמבולטורי הנחשבות לרובד הרביעי. הרובד הרביעי כולל הרחבות כמו אבחון מהיר, ייעוץ ובדיקות, טכנולוגיות רפואיות מתקדמות ועוד. עבור הרובד הרביעי אנו מוצאים פתרונות משלימים ומצרפים את מבוטחי הסוכנות לביטוח מדיהו המקיף.

המהלך השני של הרפורמה נוגע לפוליסות ביטוח ניתוחים בישראל שנרכשו החל מפברואר 2016.

החל מיוני 2024, מבוטחים המחזיקים בפוליסות ביטוח ניתוחים בישראל מהשקל הראשון יועברו באופן אוטומטי במועד חידוש הפוליסה לפוליסות ניתוחים בישראל מסוג משלים שב"ן, אלא אם המבוטחים יבקשו מפורשות אחרת במועדים שבהם ניתן לבקש זאת.

ביטוח ניתוחים בישראל משלים שב"ן מספק כיסוי לניתוחים פרטיים ולטיפולים מחליפי ניתוח בישראל, מעבר לזכאות בכיסוי הניתן במסגרת שירותי הבריאות הנוספים, או שב"ן בקיצור, של קופות החולים.

אורלי סוכנות לביטוח תסייע לכם למצות באופן מיטבי את הזכאות בביטוח זה, הן בקופת החולים והן בחברת

הביטוח, שבה אתם מבוטחים.


אנחנו כאן בשבילכם! דואגים לכם לשירות הלקוחות הטוב ביותר

לפרטים נוספים ניתן לתאם שיחה טלפונית, בזום או במשרד.

 צרו איתנו קשר בטלפון  04-639-6269


Commenti


bottom of page