top of page
שאלות ותשובות בנושא: 
ביטוח אחריות מקצועית וצד ג' למורי דרך ומדריכי טיולים 
מה ההבדל בין תביעה בנושא אחריות מקצועית לבין תביעה בנושא צד ג'?

תביעה באחריות מקצועית - תביעה בתחום בו למדת או היית אמור ללמוד.

לדוגמא - לקחת קבוצת תיירים למסלול, ותייר נפל ושבר רגל. כמובן שאת המסלול היה עליך להכיר וללמוד.
תביעה בצד ג' ​- תביעה בתחום שקשור אליך בעקיפין. לדוגמא  - נכנסת עם קבוצת תיירים למסעדה, תייר נפל ועו"ד שלו תובע את בעל המסעדה וגם אותך על כך שהבאת את הקב' למסעדה ספציפית זו (כלומר למעשה מוסיפים אותך לתביעה שלא במישרין בתחום אחריותך).*החשוב ביותר הוא  - ברגע שמורה דרך נתבע, לא משנה אשם או לא, עו"ד גובה הרבה​
כסף שעל מורה הדרך  לשלם מיידית.

 1.

האם הפוליסה נותנת כיסוי לתביעות הנובעות  מטיולים בטבע בשעות החשיכה
(או שנקלעו לשעות החשיכה בגלל עיכובים)?

אין מגבלה בפוליסה לשעות עבודה.

 2.

האם הפוליסה נותנת כיסוי לתביעות כתוצאה מלינה בשטח (חניוני לילה מורשים)?


אין מגבלה בפוליסה.

3.

האם הפוליסה נותנת כיסוי לתביעות הנובעות מטיולים הכוללים מעבר בנחלים עם מים
(למשל: זאכי, מג'רסה)?

כלול בפוליסה הבסיסית.

במידה ומדובר בטיול אתגרי – יש לקנות כיסוי לפעילות אתגרית ואז ההשתתפות העצמית במקרה של תביעה היא כפולה.

 4.

האם הפוליסה מגבילה מס' מטיילים בטיול אחד?

​אין מגבלה בפוליסה.

5.

האם הפוליסה מכסה גם תביעות הנובעות משימוש ברכב?

אין כיסוי לתביעות הנובעות מחבות בגין שימוש ברכב (עבור זה קיים ביטוח החובה של הרכב וכן ביטוח המקיף).האם הפוליסה מכסה תביעות הנובעות ממתן אוכל ושתייה, כולל אחריות שילוחית (האוכל מסופק ע"י קבלן מזון)?


הכיסוי ניתן, אולם לא לקבלן המספק את האוכל אלא רק למורה הדרך.


האם הפוליסה מכסה תביעות אשר מופנות כתוצאה ממחדל של אחד מעובדיי במידה ואני מעסיק עובדים?

ניתן להרחיב את הפוליסה גם שתכסה את עובדיו של מורה הדרך, כל זאת לאחר קבלת מידע על כך מראש ובתוספת תשלום.


האם הפוליסה כולל תביעות המוגשות לאחר טיולים בשטח "c", המוחזקים בשליטת צה"ל?

אין מגבלה בפוליסה.


האם הפוליסה היא על בסיס "האירוע", או על בסיס "הגשת תביעה"?

הפוליסה מכסה תביעות שאירעו בתקופת הביטוח, גם אם הוגשו לאחר שהביטוח הסתיים, כלומר מדובר על בסיס האירוע.

**בכל מקרה יש כיסוי רטרו לכל מורה דרך שעובר לביטוח שלנו, עם הצגת הפוליסה הישנה, אך ורק במידה ומוגשת תביעה כנגד מורה הדרך.האם הפוליסה כוללת כיסוי להוצאות משפטיות?

יש כיסוי בפוליסה.

האם הביטוח מכסה טיול בתחומי "שטח סגור למטרות אימונים" בידי צה"ל (שטח אש) ובתנאי שנעשה תיאום כניסה לשטח עם מתאם צה"ל כנדרש?

אין מגבלה בפוליסה במידה ומורה הדרך פעל כנדרש על מנת לקבל אישורים מהרשויות/צה"ל, וקיבל אישורים על כך.

האם הביטוח מכסה תביעות בגין פגיעת בעלי חיים שבטבע, עקיצת עקרב, עקיצת דבורה, נשיכת בעל חיים וכיו"ב?

אין מגבלה בפוליסה.


האם הפוליסה מגבילה את גיל המטיילים?
אין מגבלה בפוליסה.

 

 6.

7.

 8.

 9.

.10

.11

.12

.13

.14

האם הפוליסה מכסה גם תביעות הנובעות משימוש ברכב?

אין כיסוי לתביעות הנובעות מחבות בגין שימוש ברכב (עבור זה קיים ביטוח החובה של הרכב וכן ביטוח המקיף).האם הפוליסה מכסה תביעות הנובעות ממתן אוכל ושתייה, כולל אחריות שילוחית (האוכל מסופק ע"י קבלן מזון)?


הכיסוי ניתן, אולם לא לקבלן המספק את האוכל אלא רק למורה הדרך.


האם הפוליסה מכסה תביעות אשר מופנות כתוצאה ממחדל של אחד מעובדיי במידה ואני מעסיק עובדים?

ניתן להרחיב את הפוליסה גם שתכסה את עובדיו של מורה הדרך, כל זאת לאחר קבלת מידע על כך מראש ובתוספת תשלום.


האם הפוליסה כולל תביעות המוגשות לאחר טיולים בשטח "c", המוחזקים בשליטת צה"ל?

אין מגבלה בפוליסה.
הפוליסה מכסה תביעות שאירעו בתקופת הביטוח, גם אם הוגשו לאחר שהביטוח הסתיים, כלומר מדובר על בסיס האירוע, עבור מי שהרחיב לבסיס האירוע בתוספת תשלום.

**בכל מקרה יש כיסוי רטרו לכל מורה דרך שעובר לביטוח שלנו, עם הצגת הפוליסה הישנה, אך ורק במידה ומוגשת תביעה כנגד מורה הדרך.האם הפוליסה כוללת כיסוי להוצאות משפטיות?

יש כיסוי בפוליסה.

האם הביטוח מכסה טיול בתחומי "שטח סגור למטרות אימונים" בידי צה"ל (שטח אש) ובתנאי שנעשה תיאום כניסה לשטח עם מתאם צה"ל כנדרש?

אין מגבלה בפוליסה במידה ומורה הדרך פעל כנדרש על מנת לקבל אישורים מהרשויות/צה"ל, וקיבל אישורים על כך.

האם הביטוח מכסה תביעות בגין פגיעת בעלי חיים שבטבע, עקיצת עקרב, עקיצת דבורה, נשיכת בעל חיים וכיו"ב?

אין מגבלה בפוליסה.


האם הפוליסה מגבילה את גיל המטיילים?
אין מגבלה בפוליסה.

 
bottom of page